Welcome Vctrans!  
    
   
C?ng ty phát tri?n r?ng ERP Logistics
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:689 Thông báo thời gian.:2016-09-16
  C? g?ng ch?y qua, b?t ??u t? tháng 7 n?m 2016, c?ng ty t?i ??y toàn b? h? th?ng máy tính ERP kinh doanh qu?n ly c?ng ty qu?n ly kinh doanh l?n, s? nang cao trình ?? và n?ng l?c. 
Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.