Welcome Vctrans!  
    
   
FedEx mua ru?ng ??ng
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:566 Thông báo thời gian.:2017-04-04
  M?y ngày tr??c, FedEx mua ru?ng ??ng tuyên b? toàn b? T?p ?oàn kinh doanh c?a ng??i giao hàng, sau ?ó là tháng 12, h?u c?n kh?ng l? TNT Hà Lan tuyên b? hoa Woo Logistics sau, và m?t nhà ngo?i giao trên ??t l?n r?i vào tay các doanh nghi?p logistics.

c?ng nghi?p. Nghi ng?, ? th? tr??ng Trung Qu?c m? c?a sau, có ngh?a là "??o lu?t v? tri?n v?ng phát tri?n doanh nghi?p l??ng kh?ng khí th? kh?ng?Tuy nhiên, Hi?p h?i v?n t?i qu?c t? Trung Qu?c Phó Ch? t?ch kiêm T?ng Th? ky ?y quy?n ?i?u hành ??t kh?ng canh ch?ng v?n n??c ngoài doanh nghi?p ngành hàng.

b?u chính: m?ng hay chúng ta nh?t

theo hai bên th?a thu?n, ??ng ru?ng Group s? toàn b? t?t c? kinh doanh bán cho FedEx Express.??ng ru?ng và kh?ng còn ho?t ??ng trong n??c và qu?c t? ti?p t?c ho?t ??ng kinh doanh c?a ng??i giao hàng, ch? qu?c t? hàng v?n chuy?n hàng hóa, Ph? và ch? kinh doanh bán l?.Tr??c ?ó, TNT c?ng tuyên b? ?ang v?n chuy?n hàng hóa l?n nh?t v?i doanh nghi?p trong n??c hàng hoa Woo Logistics Group ti?n hành thu th?p trao ??i.Ngày 11 tháng 12 n?m ngoái

??i m?t v?i Trung Qu?c sau khi m? ngành logistics n??c ngoài, m?t trong hai tháng liên t?c to indigenous Logistics kh?ng l? b? thau tóm nhi?u tin ??n, các doanh nghi?p logistics: "con sói" cu?i cùng c?ng ?? làm nh? v?y!C?ng nghi?p ??t cau h?i li?u ?i?u này có ngh?a là, trong n??c. Doanh nghi?p ph?i m? c?a th? tr??ng b?n ??a sau khi l??ng kh?ng khí th? kh?ng?

?ó, ru?ng ??ng ?oàn Ch? t?ch và ng??i sáng l?p T?p ?oàn ? trong cu?c ph?ng v?n r?ng, cùng v?i n?n kinh t? Trung Qu?c t?ng tr??ng nhanh, toàn b? Trung Qu?c th? tr??ng ?ang phát tri?n nhanh chóng c?a m?i tr??ng ??t.Nh?ng xe kh?ng ph?i là th? m?nh c?a ??ng ru?ng, ?ó là s? "??i ?i?n FedEx" th??ng hi?u hoàn toàn t?t nh?t khi ???c tr? v? cho FedEx.

b?u chính EMS trong c?ng nghi?p. M?c dù th? tr??ng chi?m t? l? cao nh?t t? 95% r?i vào kho?ng 29%, nh?ng, b?u chính v?n ???c coi là m?t ??i th? m?nh nh?t c?a ng??i giao hàng.Ngu?n tin n?i b? b?u chính liên quan ??n r?t bi?t, Express Logistics nghi?p chú tr?ng là "lúc nào c?ng ??y ?? quy m? m?ng", hi?u ?ng r?t r? ràng, "Trung Hoa b?u chính ? dot - DotStencils có 3 m?t ngàn ng??i, và m?c ?? ??m ??c, kh?ng ph?i là ??i th? c?nh tranh khác ?? ??t hàng ch?c c?ng ty có th? so sánh ???c."Chuyên gia

: D??ng chuy?n ho?t ??ng chi phí quá cao

m?c dù v?n n??c ngoài kh?ng l? trong khi doanh nghi?p mua ??t c?a, th? hi?n tr?ng thái, nh?ng Trung Qu?c Phó Ch? t?ch Hi?p h?i v?n t?i qu?c t? ?y kiêm T?ng th? ky ?ang ch?p nh?n m?t t? báo r?ng phóng viên ph?ng v?n c?ng ngh?, trong n??c và qu?c t? FedEx Express c?a tính n?ng ho?t ??ng hoàn toàn là hai vi?c khác nhauDoanh nghi?p có v?n n??c ngoài ho?t ??ng trong n??c, Courier còn khó kh?n.

theo th?ng kê, Trung Qu?c hi?n nay có doanh nghi?p kinh doanh trong n??c. ??t 4,5 m??i ngàn ng??i v?n chuy?n kinh doanh ngành c?nh tranh d? d?i, b?t th??ng, giá th?p t? l? ngành c?ng nghi?p sáng t?o.Tr? l?i ph?ng v?n phóng viên ? Trung h?c, theo m?t s? "th? Express" ?? ngh? m?i nh?t, m?t ph?n c?a B?c Kinh, Qu?ng Chau, ??n ?ay ch? c?n t?n 15 ?? la, và Qu?ng Chau ? Th??ng H?i, 12 ?? thì kh?ng làm ???c.Th?m chí là b?u chính Ems, m?t ph?n c?a B?c Kinh bình th??ng t? Qu?ng Chau ??n ?ay c?ng ch? 20 ?a nguyên.

và sau ?ó D??ng th? ?? ngh?, t? Qu?ng Chau ??n kinh th? dù t?p tin hay hàng t?i thi?u theo 2 kg, chi phí cho 115 ??, và s? 10.5% ph? phí nhiên li?u, c?ng là m?t b?n sao g?i t?p tin s? 127.8 ??, h?n là "th? Express" ??t c? 7 l?n.M?t ng??i trong h? c?ng th?a nh?n, nó ch? có th? nh?n ???c th? m?c trong m?i tháng m?t vài c?ng vi?c.

"m?t Giám ??c doanh nghi?p qu?n ly c?a các nhà ngo?i giao c?p l??ng g?n tri?u nhan dan t?, c?n bao nhiêu ng??i giao hàng trong n??c ?? nu?i s?ng m?t mình anh ?y?" ngh?, v?n n??c ngoài chi phí qu?n ly và ?i?u hành doanh nghi?p t?n kém chi phí ? Trung Qu?c tri?n khai hàng kinh doanh trong n??c ???ng "s? ?i r?t khó kh?n".

indigenous Enterprise: nên bám vào c? h?i nang c?p thay ??i tri?u ??i

trên th?c t?, c?ng có ng??i ch? ra r?ng, bay gi? c?ng là doanh nghi?p ph?i ??i m?t v?i s? nang c?p thay ??i tri?u ??i c?a th?i ?i?m t?t.Hi?n t?i, Anh Qu?c ?? "Logistics" ???c ??t tên theo nhà kinh doanh có 73 m?t ngàn, nh?ng trong ?ó ch? có d??i ph?n tr?m th?c s? là h?i logistics doanh nghi?p, s? còn l?i ph?n l?n là ??n gi?n, ??c v? v?n t?i v?n chuy?n kho, hay ?i?u hành, c? t?ng th?p..

trong n?i b? phan tích, v?n n??c ngoài ? th? tr??ng Trung Qu?c có l?i th? là qu?n ly và c?ng ngh? t?m t?c là ng?n và tài nguyên m?ng khách hàng, v?n n??c ngoài doanh nghi?p nên h? m?nh doanh nghi?p h?p tác v?i ???ng cong tham gia th? tr??ng Trung Qu?c Logistics.< br >
Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.