Welcome Vctrans!  
    
   
"May Day" ngh? dài h?n s?p x?p
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:451 Thông báo thời gian.:2017-05-01

kính trong h?u c?n qu?c t? càng m?i khách hàng c?: < br > C?ng ty t?i " May Day " ngh? dài h?n s?p x?p nh? sau:


, ngh? 1 th?i gian: 1 tháng 5 - 4 tháng 5, 5 tháng 5 ho?t ??ng bình th??ng;

Trong th?i gian ngh?


2, T?ng c?ng ty có nhi?m v?: 965-640-829, liên h?: Hoàng h?u; < br > < br > < br > Cu?i cùng chúc m?i ng??i: k? ngh? vui v?!

Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.