Welcome Vctrans!  
    
   
H?ng K?ng vào ngày hàng kh?ng t?ng thu??
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:507 Thông báo thời gian.:2017-06-20

CEPA t? n?m ngoái ??n ??u n?m th?c hi?n vào cu?i tháng 3 n?m nay, kinh, Qu?ng ??ng, Hong Kong, zero crossings native to thu? nh?p kh?u s?n ph?m g?n 1,5 tri?u ?? - La, c?t gi?m thu? quan và thu? nh?p kh?u c?ng n?m g?n 8000 tri?u nhan dan t?.

?ay là

ngh? h?m qua t? 2005 h?i quan liên h? kinh doanh n?m s? ???c bi?t.Cùng v?i các bi?n pháp thu? quan CEPA Zero t?ng b??c ti?n sau vào thúc ??y, Zero thu? quan hàng nh?p kh?u và phát tri?n nhanh tình hình.Theo th?ng kê m?i nh?t, ch? m?t ph?n t? Kinh Qu?ng ??ng n?m nay c?ng nh?p kh?u s?n ph?m c?a H?ng K?ng Zero thu? quan có 4390 tri?u ??, so v?i n?m ngoái trong cùng th?i k? t?ng tr??ng ?áng k? ?ay?; c?t gi?m thu? 2156 tri?u nhan dan t?, t?ng g?p ??i so v?i n?m ngoái trong cùng Th?i k? 1.2 Fact.

Phó Th? tr??ng c? quan h?i quan, Qu?ng ??ng Giám ??c ?oàn H?i quan có t? l? Qu?ng ??ng, H?ng K?ng, Hong Kong, h?i quan h?i quan t? l? ?oàn ??i bi?u ?? d? H?i ngh? này.

theo tìm hi?u, tr? m?t l?c ??y Spats ti?n l?i hóa, H?i quan v?n ??y ?? th?ng tin ???c trao ??i, t? ch?c hành ??ng chung.N?m ngoái m?t n?m c?ng tác thu ???c qua các th? 24.32 kg heroin và ma túy t?ng h?p tác, ?i?u tra 52 s? h?n 10 ??.Hành ??ng b?t h?p pháp ? n??c ngoài. Th?i gian giao nhi?m v? ch? bi?n ??a d?n d?n ???c ki?m soát, tri?u b?n trên ??a l?n. V? án bu?n l?u t? n?m 2003 cùng th?i k? 22 T?ng gi?m ?i ??n n?m 2004, 2 t?ng.

Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.