Welcome Vctrans!  
    
   
Các bi?n pháp Multiphasic
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:533 Thông báo thời gian.:2017-06-20

ngày 23 tháng 3, n?m 2005 logistics h?p tác H?i ngh? trên di?n ?àn Qu?c Logistics và mua s?m Liên ?oàn, Th??ng v? Phó Ch? t?ch phát cho bi?t n?m nay Trung Qu?c s? nh?m vào ngành c?ng nghi?p logistics phát tri?n phát hành m?t lo?t ??ng thái l?n, bao g?m l?p "quy ho?ch phát tri?n c?ng nghi?p qu?c gia h?u c?n hi?n ??i và h?u c?n h? th?ng tiêu chu?n Nhà n??c".B?ng.Hai bên logistics doanh nghi?p và chuyên gia ??u cho r?ng, ngành logistics s? tr? thành h?p tác. Ph?n quan tr?ng nh?t.

hi?n nay, Trung Qu?c th? tr??ng logistics và doanh nghi?p logistics khá non n?t.Theo th?ng kê, M? chi?m t?ng chi phí qu?n ly chi phí logistics hàng kh?ng ??n 5%, Trung Qu?c ?? ph?i v? chi phí ??t, là 17 ph?n tr?m.; Hoa K? bên th? 3 doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? h?u c?n logistics chi?m s? l??ng nhi?u h?n th? tr??ng Trung Qu?c. Oh, và th? ba Ph??ng logistics doanh nghi?p chi?m t?ng t? l? ch?a ??n n?m.Trong tr??ng h?p, t?ng Trung Qu?c Logistics nghi?p phát tri?n tr? thành tam ?i?m c?a các bên.Trung Qu?c Liên ?oàn

Logistics và mua s?m th??ng v? Phó Ch? t?ch ti?t l?, Chính ph? Trung Qu?c n?m nay s? ??y m?nh phát tri?n c?ng nghi?p logistics Multiphasic có 1 k? ho?ch l?n. V? nhà.H? là "m??i m?t n?m" K? ho?ch quy ho?ch ??c bi?t, Trung Qu?c s? l?p quy ho?ch phát tri?n ngành h?u c?n hi?n ??i "qu?c gia", theo k? ho?ch này, s? t?o thành m?t qu?c gia c?ng nghi?p h?u c?n khung c? b?n.< br > và nh?m vào hi?n t?i tình hình qu?n ly ngành logistics polycephala là m?t ph?i h?p v?i c? quan phát tri?n Logistics Qu?c gia chính th?c ch?y, và trong n?m nay l?n ??u tiên t? ch?c H?i ngh? c?ng tác h?u c?n toàn qu?c, ??a ra chính sách c? th? ngành c?ng nghi?p logistics.

cùng lúc, c?ng nói r?ng vi?c tiêu chu?n hóa n?m nay c?ng s? tr? thành ?u tiên s? m?t.N?m nay Trung Qu?c s? ra san kh?u toàn qu?c H? th?ng logistics chu?n b?ng t?ng l?c ??y logistics làm vi?c tiêu chu?n hóa.H?u c?n tài n?ng thi?u h?t m?t v?n ?? c?ng ???c ??a vào ch??ng trình ngh? s?."Giáo d?c c?p d??i ???c thành l?p làm vi?c c?a ban ch? ??o qu?c gia h?u c?n logistics d?y h?c, d?y h?c l?c s? lên m?t b??c m?i."

? Forum, hai bên ??u ngh? r?ng: logistics h?p tác ??y ?? l?n nhu c?u th?c t?.Ng??i H?ng K?ng tr? hàng Ch? t?ch ?y ban Lam Vu nh?n m?nh, h?t tam giác l?n trong ngành c?ng nghi?p ?ang Theo Cosmopolitan trong quá trình có th? thành c?ng, s? tùy thu?c vào có hi?u qu? qu?n ly chu?i cung c?p.

logistics có th? thúc ??y ngành c?ng nghi?p d?ch v?

và Qu?ng ??ng Chính ph? Phó Giám ??c Trung tam nghiên c?u phát tri?n thì có ngh?a là, trong ngành d?ch v? h?p tác trong ngành logistics s? tr? thành n?n kinh t? thúc ??y h?p tác th?i gian th?c ch?t y ngh?a quan tr?ng nh?t c?a l?nh v?c này."M?t cách có th? làm gi?m chi phí s?n xu?t c?a ngành c?ng nghi?p h?t tam giác, m?t khác c?ng có th? c?ng c? và nang cao v? th? c?a Trung tam Logistics Qu?c t? H?ng K?ng."

Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.