Welcome Vctrans!  
    
   
C?ng logistics thành
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:595 Thông báo thời gian.:2017-06-20
  Vi?n nghiên c?u phát tri?n toàn di?n (Th?m Quy?n), Giám ??c Trung tam nghiên c?u qu?n ly logistics ngh?, cùng v?i "Tham Quy?n Modern Logistics nghi?p nang ??" c?a nhà qu?n ly qu? bi?n pháp t?m th?i, Tham Quy?n c?ng logistics nghi?p s? m? ra c? h?i phát tri?n m?i.Hi?n t?i b?n c?ng Tham Quy?n c?a thi?t k? và th?c t? kh? n?ng ho?t ??ng, kh? n?ng và trang b? k? thu?t ph?n m?m thi?t b? ??u ?? ??t t?i m?c ?? qu?c t?, c?ng Tham Quy?n ?? ??t ???c m?c tiêu c?ng qu?c t? m?nh m?, ph?i gi?i quy?t kéo dài chu?i cung c?p d?ch v? c?i thi?n V?n ?? m?i tr??ng, h?i ??i, trong khi ? trên s? có h? th?ng ?? ??t phá và sáng t?o.

c?ng logistics ?? tr? thành tr? c?t c?a Tham Quy?n

trong nh?ng n?m g?n ?ay, Chính ph? ?? xay d?ng thành ph? Tham Quy?n c?ng quan tr?ng ??t ? v? trí qu?n ly tiên ti?n, gi?i thi?u và y t??ng ??y m?nh xay d?ng c? s? h? t?ng c?ng, c?ng và th?c hi?n ??ng b? phát tri?n kinh t? x? h?i.T? n?m 1995 ? c?ng th?c hi?n c?i cách qu?n ly c?ng vi?c phi c?ng Pháp t? các b?n c?ng, các bi?n pháp c?i cách ??n v? hành r?i Multiphasic, h?i quan, khu v?c tích c?c m? r?ng "The Internet of Things. Ch? ?? ki?m tra giám sát"; ph??ng cách ly khu v?c thúc ??y m?nh m? "6" qu?n ly kinh doanh; khu v?c hàng h?i vào m?t b??c trên ?ng n??c giám sát an ninh ???c t?ng c??ng.L?.Ra s?c ?i?u hành h? th?ng qu?n ly và c? ch? ??i m?i nang c?p C?ng Tham Quy?n, là toàn b? chìa khóa ?? c?nh tranh.N?m 2003 cho thành ph? c?ng Tham Quy?n ?? ?óng góp kho?ng 200 tri?u ??, l?i ích kinh t? tr?c ti?p, c?ng c?ng nghi?p c?a thành ph? Tham Quy?n ?? tr? thành m?t trong nh?ng tr? c?t trong c?ng nghi?p.Trong khi ?ó, logistics c?ng nghi?p gia t?ng trong nh?ng n?m g?n ?ay c?ng v?y nó có giá tr? b?ng Growth Rates t?ng.?? làm m?t chuy?n featuring different types of logistics doanh nghi?p l?n l??t v??n lên, tr? thành qu?c gia ngành logistics c?a nh?n hi?u n?i ti?ng.

c?ng logistics nghi?p t?n t?i m?t s? thi?u

trong n?i b? phan tích ch? ra r?ng, hi?n nay, Tham Quy?n B?n c?ng container tiêu chu?n có kh? n?ng th? h?n h?n lên th? cho n?m 620 tri?u thùng, ?? v??t quá kh? n?ng và thi?t k?.? trong phát tri?n c?ng Tham Quy?n v?n c?n t? giáp các ?? th?: m?t vài cách ti?n hành c?i thi?n là c?ng thi?u nghiêm tr?ng.Diêm ?i?n, l? h?ng trên c?ng, c?ng c?a 37% ???c tách ra ?? 68%, v? c? b?n kh?ng s?a c?ng ngo?i, kh?ng th? thích nghi v?i c?ng phát tri?n dài h?n c?n; hai là c?ng ???ng b? kh?ng su?n s?.Th? b? c?ng nh?p c?ng ???ng t?c ngh?n nghiêm tr?ng, c? s? h? t?ng c?ng c?ng ???c xay d?ng ? phía sau, phía tay c?ng kh?ng t? ra kh?i kênh n??c sau và neo; ba là ch?a h?p ly c? c?u v?n chuy?n container qu?c t?, ???ng nhánh v?n chuy?n l??ng v?n chuy?n và s? l??ng nh?.C?ng Tham Quy?n c?a l??ng container v?n chuy?n ???ng nhánh ch? chi?m t?ng s?n l??ng c?a kho?ng 1,2%, xa d??i Th??ng H?i, H?ng K?ng và c?ng khác trên th? gi?i. Kho?ng Oh levels.Shenzhen c?ng container qu?c t? v?n chuy?n kh?i l??ng v?n chuy?n thi?u 5%, và ê container v?n chuy?n cho các tính n?ng chính: kh?ng t??ng thích; b?n là c?ng nghi?p và d?ch v? c?ng liên quan hoàn thành ??ng b? phát tri?n c?ng nghi?p th?t b?i v?i c?ng Opus Dei.Ch? y?u xu?t hi?n ? c?ng ??ng b? ph?c v? c?ng nghi?p phát tri?n th? tr??ng ch?a tr??ng thành, ch? kh?ng hoàn thi?n quy ho?ch tài nguyên c?u hình kh?ng r? ràng, Opus Dei và ??ng b? ph?c v? c?ng nghi?p ch?a phát tri?n ph?i h?p gi?a hình thành c?u trúc, h?i ph?c v? hi?u qu? kh?ng cao.??c bi?t là v?i c?ng, d?ch v? th??ng m?i d?a vào tài chính cho ngành c?ng nghi?p c? b?n là tr?ng, EDI n?n t?ng xay d?ng kh?ng ???c hoàn h?o.

c?ng logistics thành c?ng D?ch v? m?i tr??ng c?nh tranh

&nbsp l?i; cùng v?i quy m? m? r?ng c?ng, v?n t?i và c?ng ngh? ti?n b? ho?t ??ng ho?t ??ng qu?c t?, c?ng ?? t? ch?c s?m nh?t ?? cung c?p s? c?i trang ?? tin t?c hóa trên c? s? d?ch v? logistics cho t?i cùng khu v?c và qu?c t? v?tDòng ch?y ?? làm c?n c? tri?n, c?ng và tr? thành khu v?c kinh t? qu?c t? l?n trong chu trình k?t h?p h?u c?.

trong n?i b? ?? ch? ra, kh?ng ch? ? c?ng hi?n ??i hi?n nay h?i v?n t?i kh?ng th? thi?u trong m?ng tr? thành m?t ph?n r?t quan tr?ng c?a, ??ng th?i c?ng là ngành c?ng nghi?p quan tr?ng c?a h?u c?n hi?n ??i phát tri?n Ngu?n nhan l?c.Cùng v?i th? gi?i th? ba th? h? trong ph?m vi c?ng d?y lên, c?ng ph?c v? ch?c n?ng ?a d?ng hóa v?i ??y hóa hi?n ??i ?? tr? thành c?ng ?? t?n t?i và phát tri?n c?a các ?i?u ki?n c? b?n.Trung tam phát tri?n kinh t? c?a thành ph? ?? yêu c?u toàn b? quá trình, ??y ?? d?ch v? Logistics, ?? tr? thành m?t c?ng hi?n ??i ph?c v? chính c?a n?i dung.Do hi?n ??i ?? có c?ng hàng hóa, v?n chuy?n, l?u tr?, th??ng m?i và d?ch v? th?ng tin ??y ?? ch?c n?ng ?? bao che cho h?u c?n hi?n ??i ho?t ??ng t?p trung ki?m soát, l?p t?c truy?n t?i th?ng tin và giao th?ng v?n t?i hi?u qu? c?u, c?ng có kh? n?ng ?nh h??ng ??n toàn B? ho?t ??ng c?a toàn b? quá trình h?u c?n logistics và h? th?ng các ??t; do ?ó, c?ng ??Tr? thành khu v?c trung tam Logistics t? ch?c, và vai nhan v?t c?a khu v?c trung tam logistics.C?ng ?ang ??i di?n v?i th? tr??ng c?nh tranh quy?t li?t gi?a t?p trung c?ng ngày càng nhi?u ??t t?p trung ? c?ng có th? cung c?p cho thu?n ti?n h?n, nhanh nh?n, chi phí th?p, an toàn và ?áng tin c?y c?a d?ch v? h?u c?n ??y ??, và s? c?nh tranh trong t??ng lai s? tr? thành c?ng hi?n ??i phát tri?n quan tr?ng c?a.

ngh?, Tham Quy?n c?ng qu?c t? ?? ??t ???c m?c tiêu quan tr?ng h?n, là c?ng H?i ph?c v? nang cao m?c, Chính ph? thay ??i h? th?ng quan ni?m, ??t phá và sáng t?o.G?n ?ay, m?t quan ch?c Chính ph? cho bi?t Chính ph? s? ? g?n ?ay, thành ph? Tham Quy?n ??n khi qu?c gia ph??ng Tay, ??a toàn b? c?ng Tham Quy?n là m?t hình ?nh th??ng hi?u v?i th? gi?i bên ngoài thành ph? Tham Quy?n, ?i?u ?ó cho th?y Chính ph? ?? nh?n ra t?m quan tr?ng c?a S? sáng t?o và quan ni?m thay ??i y ki?n.
Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.