Welcome Vctrans!  
    
   
Trong h?u c?n qu?c t? càng trang web m? r?i!
 Một nguồn tin:VIETNAM VCTRANS Nhấn vào:610 Thông báo thời gian.:2005-06-25

    VIETNAM VCTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.VIETNAM VCTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. Là l?n nh?t Vi?t Nam hi?n nay là m?t trong nh?ng c?ng ty chuyên d?ng qu?c t? Trung Qu?c – Vi?t Nam t?i ?à N?ng, H? Chí Minh và l?p hai c? s? kinh doanh chính l?n, 20, 10 nhan viên hành chính.Có ??i di?n tích kho h?u c?n c?a Trung tam, nhi?u c?ng nhan khuan vác và ng??i, ra l?nh th?c hi?n t?t c? các máy tính theo d?i th?i gian th?c.Hi?n t?i các c?ng ty l?n v?i h?ng hàng kh?ng qu?c t? n?i ti?ng, và các c?ng ty trong n??c qu?c t? FedEx Express ?? h?p tác l?n n?m ngang, ?? ??t ???c m?c ?ích c?a 1 l?c l??ng kh?ng th? ?ánh b?i.

Bài báo in Về phía trên. Đóng cửa sổ  
VN TRACKTruy vấn
 
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.